Powołanie

3zakon2

Powołanie franciszkanów świeckich wynika z powszechnego powołania do świętości. Mówi o tym Katechizm Kościoła Katolickiego: „świeccy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa;coraz bardziej z Nim zjednoczeni pomnażają łaskę chrztu i bierzmowania we wszystkich wymiarach życia osobistego, rodzinnego, społecznego i kościelnego. Urzeczywistniają w ten sposób powołanie do świętosci, do której są wezwani wszyscy ochrzczeni” (KKK 941)
Regułą życia Franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:
• budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
• walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
• niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
• żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
• czynienie miłosierdzia jak; bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Zasady przyjęcia do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania.
Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.
Prośba o przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.
Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:
• formacja wstępna (postulat) trwająca co najmniej 6 miesięcy, formacja początkowa (nowicjat) trwająca co najmniej jeden rok,
• przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta).
• Profesja jest aktem publicznym i kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła.